Đăng nhập

Mức chênh lệch là gì?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Mức chênh lệch là gì?

Mức chênh lệch đề cập đến chênh lệch giữa giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả (giá hỏi mua) và giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận (giá chào bán) cho một công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, v.v.

Mức chênh lệch và độ lớn

Mức chênh lệch giống như chi phí giao dịch để mua hoặc bán tài sản. Mức chênh lệch thường được đo bằng pip hoặc điểm (1 pip = 10 điểm), là đơn vị thay đổi giá nhỏ nhất đối với công cụ giao dịch cụ thể.

Chênh lệch giữa giá hỏi mua và giá chào bán là mức chênh lệch, đóng vai trò là phí hoa hồng của nhà môi giới. Mức chênh lệch có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường như biến động giá, khối lượng giao dịch và mức độ thanh khoản, là chi phí giao dịch chính đối với nhà giao dịch. Mức chênh lệch cũng có thể chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác như quy mô giao dịch và thời gian trong ngày.

Mức chênh lệch hẹp cho thấy tính thanh khoản cao và nhiều hoạt động giao dịch đối với tài sản đó. Mức chênh lệch rộng cho thấy tính thanh khoản thấp và hoạt động giao dịch ít hơn. Nhà giao dịch cần xem xét mức chênh lệch khi đưa ra quyết định vì mức chênh lệch có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của giao dịch.

Ví dụ: các loại tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất như Đô la Mỹ, Euro và Yên Nhật có thể có mức chênh lệch hẹp hơn, trong khi các loại tiền tệ ít được giao dịch phổ biến hơn như các loại tiền tệ mới nổi có thể có mức chênh lệch cao hơn.

Các nhà giao dịch phải chú ý đến độ lớn của mức chênh lệch trong khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào vì độ lớn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của giao dịch. Sử dụng các công cụ giao dịch có thể giúp nhà giao dịch theo dõi và phân tích mức chênh lệch để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

Trong hình trên, mức chênh lệch bằng 1,08653 – 1,08647 = 0,00006 = 0,6 pip.

Các loại mức chênh lệch

Có hai loại mức chênh lệch chính trong giao dịch tài chính:

Mức chênh lệch cố định. Mức chênh lệch cố định được đặt ở một tỷ lệ không đổi và nhất quán theo thời gian. Mức chênh lệch này không thay đổi theo cung và cầu thị trường. Mức chênh lệch cố định thường được sử dụng trong các công cụ tài chính có khối lượng giao dịch thấp, chẳng hạn như một số cặp tiền tệ chính.

Mức chênh lệch thả nổi. Mức chênh lệch thay đổi này biến đổi theo thời gian, tùy thuộc vào cung và cầu thị trường. Khi khối lượng giao dịch cao, mức chênh lệch có thể giảm độ lớn và khi khối lượng giao dịch thấp, mức chênh lệch có thể tăng độ lớn.

Ta có thể chia mức chênh lệch thành các loại khác dựa trên cách tính mức chênh lệch, chẳng hạn như:

Mức chênh lệch thực tế. Mức chênh lệch thực tế giữa giá hỏi mua hiện tại và giá chào bán của một công cụ tài chính.

Mức chênh lệch tập trung. Mức chênh lệch này được tính dựa trên chênh lệch giữa giá hỏi mua và giá chào bán trên thị trường chính và thị trường phụ.

Mức chênh lệch ẩn. Mức chênh lệch được cộng vào giá chào bán hoặc trừ khỏi giá hỏi mua và được sử dụng trong giao dịch trực tuyến khi giá hỏi mua và giá chào bán không được hiển thị theo thời gian thực.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến mức chênh lệch

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức chênh lệch giao dịch, bao gồm:

Mức độ thanh khoản trên thị trường có thể ảnh hưởng đến độ lớn của mức chênh lệch. Khi mức thanh khoản cao, có nhiều mức giá hỏi mua và giá chào bán trên thị trường, dẫn đến mức chênh lệch giảm. Khi tính thanh khoản thấp, có thể có ít mức giá hỏi mua và giá chào bán hơn, dẫn đến tăng mức chênh lệch.

Các sự kiện kinh tế bất ngờ có thể ảnh hưởng đến độ lớn của mức chênh lệch vì các sự kiện này có thể dẫn đến tăng biến động giá và tăng độ lớn của mức chênh lệch.

Kết quả tài chính của công ty có thể ảnh hưởng đến độ lớn của mức chênh lệch, vì kết quả kinh doanh tốt có thể dẫn đến nhu cầu về cổ phiếu của công ty tăng lên, dẫn đến giảm mức chênh lệch.

Các loại tiền tệ mới nổi thường có mức chênh lệch cao hơn so với các loại tiền tệ được giao dịch phổ biến hơn, vì chúng có thể chịu ảnh hưởng bởi khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên thị trường.

Các yếu tố địa chính trị chẳng hạn như xung đột và các sự kiện chính trị có thể ảnh hưởng đến độ lớn của mức chênh lệch, vì các yếu tố này có thể làm tăng mức độ biến động giá và độ lớn của mức chênh lệch.

Khối lượng giao dịch có thể ảnh hưởng đến độ lớn của mức chênh lệch, vì giao dịch với khối lượng lớn hơn có thể dẫn đến tăng giá hỏi mua và giá chào bán có sẵn, dẫn đến giảm mức chênh lệch.

Hãy xem xét các yếu tố này khi phân tích độ lớn của mức chênh lệch và đưa ra quyết định giao dịch.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Telegram, Instagram, Facebook) để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.