Đăng nhập

Giao dịch hài hòa. Mô hình con dơi

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Giao dịch hài hòa. Mô hình con dơi

Mô hình con dơi là mô hình hài hòa có độ chính xác cao được phát hiện vào năm 2001. Mô hình này được coi là mô hình chính xác nhất trong Giao dịch hài hòa. Mô hình này bao gồm một số yếu tố riêng biệt xác định Vùng đảo chiều tiềm năng tuyệt vời (PRZ).

Mô tả mô hình

Nhìn chung, mô hình thể hiện sự kiểm tra lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự sâu thường có thể khá sắc nét, dẫn đến sự đảo chiều nhanh chóng từ PRZ của mô hình con dơi. Sự đảo chiều hợp lệ từ mô hình Con dơi thường thể hiện hành động giá cực đoan.

Yếu tố xác định trong PRZ là mức thoái lui 0,886 XA mạnh mẽ và mức thoái lui tại điểm B phải nhỏ hơn 0,618, tốt nhất là 0,50 hoặc 0,382 của chân XA.

Sắp xếp điểm B lý tưởng nhất là mức thoái lui 50% của chân XA. Nếu điểm B ở mức 0,50 của chân XA, có khả năng đó là mô hình Con dơi.

Nếu mô hình Con dơi sử dụng hình chiếu BC ít nhất là 1,618, có thể lên tới 2,618. Tuy nhiên, hình chiếu BC lý tưởng nhất trong mô hình Con dơi là 1,618 hoặc 2,0.

Điều quan trọng cần lưu ý là hình chiếu BC không được là 1,27, vì bất cứ mức nào nhỏ hơn hình chiếu 1,618 BC sẽ khiến cấu trúc không có giá trị.

Mô hình AB=CD trong mô hình Con dơi cũng phân biệt cấu trúc. Mô hình này thường được mở rộng và lý tưởng nhất là có phép tính 1,27 AB=CD trong cấu trúc Con dơi.

Tuy nhiên, mô hình AB=CD tương đương là yêu cầu tối thiểu để bất kỳ mô hình Con dơi nào hợp lệ. Mô hình Con dơi là mô hình đặc biệt chính xác, yêu cầu mức dừng lỗ nhỏ hơn hầu hết các mô hình. Mức thoái lui 0,886 là con số quan trọng nhất trong PRZ.

Các yếu tố của mô hình Con dơi

  • Điểm B ở mức thoái lui nhỏ hơn 0,618 của XA, tốt nhất là mức thoái lui 50% hoặc 38,2%.
  • Hình chiếu BC ít nhất phải đạt mức 1,618.
  • Mô hình AB=CD thường được mở rộng.
  • Mức thoái lui 0,886 XA.
  • Điểm C với phạm vi từ 0,382 đến 0,886.

Mô hình Con dơi hoàn hảo

Mô hình Con dơi là một cấu trúc độc đáo bao gồm sự sắp xếp cụ thể các số Fibonacci. Mô hình này được xác định bởi một phạm vi hẹp gồm ba số tạo nên Vùng đảo chiều tiềm năng (PRZ). Điểm giữa được xác định bằng mức thoái lui chính xác 0,50% tại điểm B.

Để mô hình hoàn chỉnh, hình chiếu thay thế 1,27 AB=CD và 2,0 BC phải gần với mức thoái lui 0,886, được coi là con số quan trọng nhất trong mô hình.

Mô hình Con dơi hoàn chỉnh bao gồm:

  • Mức thoái lui 50% tại điểm B bắt buộc của chân XA.
  • Mức thoái lui chính xác 0,886 tại điểm D của chân XA đóng vai trò là giới hạn xác định trong PRZ.
  • Hình chiếu BC.
  • Yêu cầu mô hình 1,27 AB=CD thay thế.
  • Điểm C phải trong phạm vi 50–61,8%.

Tóm tắt

Mô hình Con dơi là mô hình hài hòa có độ chính xác cao thường dẫn đến sự đảo chiều sắc nét và chính xác. Mô hình này đóng vai trò là tín hiệu mạnh mẽ để điều chỉnh và xác định các cơ hội giao dịch tuyệt vời liên quan đến việc kiểm tra lại các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Các cấu trúc Con dơi lý tưởng có thể dễ dàng phân biệt và có sự sắp xếp chính xác các tỷ lệ Fibonacci, điều này xác nhận tính hợp lệ của mô hình.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Telegram, Instagram, Facebook) để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.