Log masuk

Apakah ESG?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Apakah ESG?

ESG merujuk kepada Alam Sekitar, Sosial dan Pentadbiran. ESG membantu pelabur memahami sama ada sesebuah syarikat adalah lestari dan boleh menawarkan peluang pelaburan yang baik.

Bagaimanakah syarikat dinilai?

ESG ialah satu set kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi dan impak sesebuah syarikat dalam tiga bidang utama ini:

🌱 Alam sekitar

Aspek ini memberi tumpuan kepada cara sesebuah syarikat mengurus kesan-kesan terhadap alam sekitar. Ini termasuk faktor-faktor seperti pelepasan karbon, kecekapan tenaga, pengurusan sisa, pencemaran dan pengurangan sumber.

Contoh-contoh termasuk pelaksanaan teknologi yang berkesan dari segi tenaga, mengurangkan pelepasan karbon dan mengguna pakai strategi pengurusan sisa untuk mengurangkan pencemaran dan menyimpan sumber.

👥 Sosial

Pertimbangan sosial melibatkan cara sesebuah syarikat berinteraksi dengan pekerja, pembekal, pelanggan, dan masyarakat. Ini merangkumi amalan buruh yang adil, perdagangan yang adil, pembangunan komuniti, dan mempromosikan kepelbagaian dan rangkuman pekerja.

🗽 Pentadbiran

Pentadbiran merujuk kepada struktur dan amalan kepimpinan dan pengurusan sesebuah syarikat. Ini merangkumi kepelbagaian lembaga, pampasan eksekutif, hak pemegang saham, ketelusan dan amalan perniagaan yang beretika.

Sebab perniagaan mengamalkan prinsip ESG

  • Keselarasan dengan harapan masyarakat: Prinsip ESG membantu syarikat menyelaraskan operasi mereka dengan harapan masyarakat. Menyeimbangkan faktor ekonomi, alam sekitar dan sosial adalah penting demi membentuk imej korporat yang baik.
  • Pengurangan risiko dan perlindungan reputasi: Dengan menyepadukan amalan ESG, syarikat-syarikat dapat mengurangkan risiko dan mengelakkan kerosakan reputasi. Prestasi kewangan yang dipertingkat mungkin dapat dicapai melalui amalan yang bertanggungjawab.
  • Perspektif kelestarian: ESG ialah satu subset kelestarian. Ini adalah tentang memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keupayaan generasi masa depan untuk memenuhi keperluan mereka sendiri.
  • Penyepaduan yang berkesan: Syarikat-syarikat perlu menyatukan amalan ESG ke dalam budaya organisasi mereka. Ini melibatkan pengurusan latihan dan pekerja, sekali gus memupuk sikap yang menyokong matlamat ESG dan secara berterusan meningkatkan amalan.
  • Perspektif pelabur: Semakin ramai pelabur menggunakan kriteria ESG untuk menyaring potensi pelaburan. Mereka mencari syarikat yang menunjukkan kebertanggungjawaban alam sekitar yang teguh, tanggungjawab sosial, serta tadbir urus yang kukuh.

Walaupun mengguna pakai prinsip ESG memerlukan sumber yang intensif, faedah jangka panjang bagi syarikat yang berjaya melaksanakan perkara ini adalah ketara.

Mengapakah prinsip ESG penting bagi pelabur?

Faktor-faktor ESG penting bagi pelabur atas beberapa sebab.

Pengurusan risiko

Faktor-faktor ESG boleh membantu pelabur mengenal pasti dan mengurus risiko yang tidak diambil kira oleh analisis kewangan tradisional. Syarikat-syarikat dengan amalan alam sekitar yang lemah, dasar-dasar sosial yang lemah, atau struktur tadbir urus yang meragukan mungkin akan terdedah kepada risiko undang-undang, kawal selia, reputasi dan operasi yang boleh memberi kesan kepada prestasi kewangan mereka dalam jangka panjang.

Prestasi jangka panjang

Memasukkan kriteria ESG ke dalam keputusan pelaburan boleh membantu pelabur mengenal pasti syarikat-syarikat yang lebih baik untuk memberikan prestasi kewangan jangka panjang yang lestari. Syarikat-syarikat yang berjaya mengurus isu-isu alam sekitar dan sosial secara berkesan serta menunjukkan amalan tadbir urus yang kukuh seringkali lebih tahan lama, inovatif dan lebih bersedia untuk menavigasi dinamik pasaran yang berkembang.

Jangkaan pihak berkepentingan

Pelabur semakin sedar bahawa syarikat bertanggungjawab terhadap pelbagai pihak berkepentingan berbanding hanya pemegang saham, termasuk pekerja, pelanggan, komuniti dan masyarakat secara umum. Syarikat-syarikat yang memberi keutamaan kepada pertimbangan ESG lebih cenderung membina kepercayaan, meningkatkan reputasi jenama mereka dan mengekalkan perhubungan yang kukuh dengan pihak-pihak berkepentingan, yang boleh berubah menjadi kelebihan berdaya saing dan pertumbuhan yang lestari.

Pertimbangan undang-undang

Rangka kerja peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan isu ESG sedang berkembang secara global. Pelabur yang secara proaktif menyepadukan faktor-faktor ESG ke dalam proses pelaburan mereka lebih baik diletakkan pada kedudukan untuk meramalkan perubahan peraturan dan mengurangkan risiko pematuhan. Selain itu, ada peningkatan pengiktirafan terhadap tanggungjawab undang-undang pelabur untuk mempertimbangkan faktor ESG, terutamanya dalam konteks tugas fidusia.

Peluang pasaran

Tumpuan yang semakin meningkat kepada kelestarian dan pelaburan yang bertanggungjawab telah mencipta peluang pasaran baharu. Syarikat-syarikat yang cemerlang dalam prestasi ESG mungkin menarik pelabur yang lebih luas, dapat mengakses modal yang lebih murah dan mendapat manfaat daripada perlakuan yang menguntungkan dalam pasaran modal. Tambahan pula, ramai pengguna dan pelabur institusi semakin memihak kepada produk dan perkhidmatan daripada syarikat yang menunjukkan kelayakan ESG yang kukuh, sekali gus memacu permintaan dan peluang pertumbuhan.

Secara ringkasnya, ESG penting bagi pelabur kerana ini membolehkan mereka mengurus risiko, meraih peluang, memenuhi jangkaan pihak berkepentingan, menavigasi kekompleksan peraturan, serta mempromosikan prestasi kewangan yang lestari dalam dunia yang semakin terhubung dan mempunyai kesedaran sosial.

Ikuti kami di media sosial (Telegram, Instagram, Facebook) untuk mendapatkan kemas kini Headway serta-merta.