Đăng nhập

Những điểm khác biệt giữa doanh thu, lợi nhuận và lợi nhuận ròng

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Những điểm khác biệt giữa doanh thu, lợi nhuận và lợi nhuận ròng

Khi bạn giao dịch cổ phiếu, điều rất quan trọng là phải học cách đọc tin tức liên quan đến các công ty. Hãy khám phá những điểm khác biệt giữa doanh thu, lợi nhuận và lợi nhuận ròng, cũng như vai trò của chúng trong việc đánh giá hiệu suất của một công ty. Giao dịch cổ phiếu trên Headway!

Doanh thu

Doanh thu chỉ tổng lợi nhuận được tạo ra bởi một công ty thông qua việc bán hàng hoặc dịch vụ liên quan đến các hoạt động cốt lõi của nó. Đây là con số đầu tiên trên báo cáo thu nhập, được tính trước khi tính đến bất kỳ chi phí nào.

Doanh thu không bao gồm bất kỳ chi phí hoạt động hoặc chi tiêu nào. Mức doanh thu cao cho thấy hiệu suất bán hàng mạnh mẽ, mặc dù nó không phải lúc nào cũng tương quan với lợi nhuận.

Danh sách các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu bao gồm:

  • Nhu cầu thị trường. Nhu cầu cao dẫn đến doanh thu cao hơn, trong khi nhu cầu giảm dẫn đến doanh thu thấp hơn.
  • Chiến lược giá. Chiến lược giá phù hợp có thể ảnh hưởng tích cực đến doanh thu; giá không chính xác có thể tác động tiêu cực đến doanh số bán hàng.
  • Cạnh tranh trên thị trường. Bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng đến doanh thu do ảnh hưởng đến thị phần.
  • Môi trường kinh tế. Điều kiện kinh tế chung có thể ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng, từ đó ảnh hưởng đến doanh thu.

Lợi nhuận

Lợi nhuận là phần thu nhập thặng dư còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí, nợ phải trả và chi phí hoạt động. Lợi nhuận được xác định bằng cách lấy doanh thu trừ đi tất cả các chi phí.

Lợi nhuận có thể dương hoặc âm, cho thấy tình hình tài chính của công ty. Lợi nhuận của công ty là điều cần thiết cho sự tồn tại và mở rộng công ty.

Có một số loại lợi nhuận:

  1. Lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn hàng bán (COGS).
  2. Lợi nhuận hoạt động là tổng lợi nhuận trừ đi chi phí hoạt động.
  3. Lợi nhuận ròng là lợi nhuận hoạt động trừ đi các chi phí phi hoạt động như lãi vay và thuế.

Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng là thước đo lợi nhuận cuối cùng sau khi lấy doanh thu trừ đi tất cả các chi phí, bao gồm thuế và lãi vay. Lợi nhuận ròng tính đến cả chi phí hoạt động và phi hoạt động.

Lợi nhuận ròng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tái đầu tư, phân phối cổ tức hoặc mở rộng quy mô hoạt động của công ty. Lợi nhuận ròng được sử dụng cùng các chỉ số lợi nhuận khác nhau để đánh giá tình hình tài chính của công ty.

Nhà đầu tư thường tập trung vào lợi nhuận ròng để đánh giá triển vọng dài hạn của một công ty.

Tóm lại, doanh thu phản ánh hoạt động bán hàng của công ty, trong khi lợi nhuận, đặc biệt là lợi nhuận ròng, phản ánh hiệu quả tài chính thực tế của công ty. Phân tích chung cả doanh thu và lợi nhuận mang lại sự hiểu biết toàn diện về tổng hiệu suất và thành công của công ty.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, InstagramFacebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.