ESG คืออะไร?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
ESG คืออะไร?

ESG ย่อมาจาก Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) ESG ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าบริษัทมีความยั่งยืนและสามารถเสนอโอกาสในการลงทุนที่ดีได้หรือไม่

บริษัทจะได้รับการประเมินอย่างไร?

ESG คือชุดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานและผลกระทบของบริษัทในสามประเด็นหลักเหล่านี้:

🌱 ด้านสิ่งแวดล้อม

ในด้านนี้จะมุ่งเน้นไปที่วิธีที่บริษัทจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการของเสีย มลพิษ และการสูญเสียทรัพยากร

ตัวอย่าง ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และการนำกลยุทธ์การจัดการของเสียมาใช้เพื่อลดมลพิษและอนุรักษ์ทรัพยากร

👥 ด้านสังคม

ข้อพิจารณาทางด้านสังคมเกี่ยวข้องกับวิธีที่บริษัทมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และชุมชน ซึ่งครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรม การค้าที่เป็นธรรม การพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกของพนักงาน

🗽 ด้านธรรมาภิบาล

ด้านธรรมาภิบาลหมายถึงโครงสร้างและแนวทางปฏิบัติของความเป็นผู้นำและการจัดการของบริษัท โดยครอบคลุมถึงความหลากหลายของคณะกรรมการ ค่าตอบแทนผู้บริหาร สิทธิของผู้ถือหุ้น ความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

เหตุใดธุรกิจจึงต้องนำหลักการ ESG มาใช้

  • ความสอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม: หลักการ ESG ช่วยให้บริษัทต่างๆ จัดการดำเนินงานของตนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมได้ การสร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  • การลดความเสี่ยงและการปกป้องชื่อเสียง: ด้วยการบูรณาการแนวปฏิบัติ ESG บริษัทจะสามารถลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อชื่อเสียงได้ ประสิทธิภาพทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นผลมาจากแนวปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ
  • มุมมองด้านความยั่งยืน: ESG เป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่กระทบต่อความสามารถของคนรุ่นใหม่ในการตอบสนองความต้องการของตนเอง
  • การบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล: บริษัทต้องมีหลักปฏิบัติ ESG ไว้ในวัฒนธรรมองค์กรของตน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน การส่งเสริมกรอบความคิดที่สนับสนุนเป้าหมาย ESG และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
  • มุมมองนักลงทุน: นักลงทุนใช้เกณฑ์ ESG มากขึ้นเพื่อคัดกรองการลงทุนที่มีศักยภาพ นักลงทุนเหล่านั้นจะแสวงหาบริษัทที่แสดงให้เห็นถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่ง

แม้ว่าการนำหลักการ ESG มาใช้อาจต้องใช้ทรัพยากรมาก แต่ประโยชน์ระยะยาวมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากบริษัทนำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ

ทำไมหลักการ ESG จึงสำคัญสำหรับนักลงทุน?

ปัจจัยทางด้าน ESG มีความสำคัญสำหรับนักลงทุนด้วยเหตุผลหลายประการ

การบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยทางด้าน ESG สามารถช่วยให้นักลงทุนระบุและจัดการความเสี่ยงที่การวิเคราะห์ทางการเงินแบบดั้งเดิมอาจมองข้ามไป บริษัทที่มีแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี นโยบายทางสังคมที่อ่อนแอ หรือโครงสร้างการกำกับดูแลที่น่าสงสัย อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมาย กฎระเบียบ ชื่อเสียง และการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการทางการเงินในระยะยาวได้

ประสิทธิภาพระยะยาว

การรวมเกณฑ์ ESG เข้ากับการตัดสินใจลงทุนสามารถช่วยให้นักลงทุนระบุบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการส่งมอบผลการดำเนินการทางการเงินในระยะยาวที่ยั่งยืน บริษัทที่จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่ง มักจะมีความยืดหยุ่น มีนวัตกรรม และมีความพร้อมมากกว่าในตลาดที่กำลังพัฒนา

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นักลงทุนตระหนักมากขึ้นว่าบริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคมโดยรวม อีกทั้งบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG จะมีแนวโน้มที่จะสร้างความไว้วางใจ เพิ่มชื่อเสียงของแบรนด์ และรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถแปลไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตที่ยั่งยืน

ข้อพิจารณาทางด้านกฎหมาย

กรอบการกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ESG กำลังพัฒนาไปทั่วโลก นักลงทุนที่นำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ร่วมกับกระบวนการลงทุนในเชิงรุกจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและลดความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกาหนดผูกพันองค์กร นอกจากนี้ ยังมีการรับรู้ถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายของนักลงทุนในการพิจารณาปัจจัยด้าน ESG เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ

โอกาสในการเติบโตในตลาด

การมุ่งเน้นที่การเติบโตอย่างยั่งยืนและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบได้สร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ บริษัทที่มีความเป็นเลิศในด้านผลการดำเนินงานด้าน ESG อาจดึงดูดฐานนักลงทุนที่กว้างขึ้น เข้าถึงเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่า และได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติที่ดีในตลาดทุน นอกจากนี้ ผู้บริโภคและนักลงทุนสถาบันจำนวนมากต่างชื่นชอบผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทที่ได้รับการรับรอง ESG ที่แข็งแกร่ง ขับเคลื่อนความต้องการและโอกาสในการเติบโต

โดยสรุปแล้ว ESG มีความสำคัญต่อนักลงทุน เนื่องจากช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการความเสี่ยง คว้าโอกาส ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดการกับความซับซ้อนด้านกฎระเบียบ และส่งเสริมผลการดำเนินการทางการเงินที่ยั่งยืนในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันและใส่ใจต่อสังคมมากขึ้น

ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย (Telegram, Instagram, Facebook) เพื่อรับข้อมูลอัพเดตจาก Headway ได้ทันที