การเติบโตทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการเทรดอย่างไร?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
การเติบโตทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการเทรดอย่างไร?

การเติบโตทางเศรษฐกิจมีลักษณะเฉพาะคือการเพิ่มขึ้นของการผลิตและการบริโภคของเศรษฐกิจเมื่อเวลาผ่านไป การเติบโตนี้สามารถส่งผลกระทบที่หลากหลายต่อสังคมและเศรษฐกิจโลก เช่น การสนับสนุนการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

การเติบโตทางเศรษฐกิจระบุได้อย่างไร?

ปัจจัยหลายประการสามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาการศึกษาและทักษะ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง และนโยบายที่สนับสนุนของรัฐบาล

สามารถตรวจสอบการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ผ่านตัวชี้วัดต่างๆ ที่สะท้อนถึงสภาวะโดยรวมและประสิทธิภาพของเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่กำหนด วิธีการต่อไปนี้เป็นวิธีการหลักที่ใช้ในการวัดความเจริญทางเศรษฐกิจ:

  • ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) GDP คือมูลค่ารวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตภายในประเทศในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมของผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศ และมักใช้เพื่อวัดขนาดของเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตของ GDP เป็นการวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ซึ่งคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงใน GDP จากช่วงหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่ง
  • อัตราการจ้างงาน อัตราการจ้างงานคือเปอร์เซ็นต์ของประชากรวัยทำงานที่มีงานทำ อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นสามารถบ่งบอกถึงความเจริญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากแสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนมากขึ้นที่ได้รับการจ้างงานและมีรายได้
  • อัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อวัดอัตราที่ระดับราคาทั่วไปของสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น และต่อมากำลังซื้อก็ลดลง โดยทั่วไปอัตราเงินเฟ้อในระดับปานกลางถือว่าดีต่อภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
  • ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) CPI จะวัดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งในราคาที่ผู้บริโภคในเมืองจ่ายสำหรับตะกร้าสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการในตลาด โดยจะใช้เพื่อประเมินอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพโดยรวม

อะไรมีอิทธิพลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ?

ปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลเชิงบวกหรือเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่:

➕ การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น
➖ อัตราการว่างงานสูง
การว่างงานในระดับสูงอาจทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง และค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านสวัสดิการการว่างงานเพิ่มขึ้น
➕ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สามารถสร้างงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและโลจิสติกส์ได้
➖ เงินเฟ้อ
อัตราเงินเฟ้อที่สูงและเพิ่มขึ้นสามารถลดกำลังซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจ ส่งผลให้การลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงได้
➕ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีใหม่ ๆที่เกิดขึ้นสามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การลดต้นทุน และทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆเพิ่มขึ้น
➖ โครงสร้างพื้นฐานไม่ดี
การขาดการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มต้นทุนและลดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้
➕ การศึกษาและการพัฒนาทักษะ
แรงงานที่มีการศึกษาดีสามารถส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นได้
➖ระดับทักษะต่ำ
แรงงานที่มีทักษะต่ำอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานและนวัตกรรมลดลง
➕ ความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศที่แข็งแกร่ง
การส่งออกสินค้าและบริการไปยังประเทศอื่นสามารถสร้างรายได้และกระตุ้นอุตสาหกรรมภายในประเทศ
➖ อุปสรรคทางการค้า
ภาษีศุลกากรที่สูงและการกีดกันทางการค้าสามารถลดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ และจำกัดการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ
➕ นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น การลดภาษี แรงจูงใจในการลงทุน และอัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้
➖ นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาลที่ไม่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น ภาษีที่สูง การขาดแรงจูงใจในการลงทุน และอัตราดอกเบี้ยที่สูง สามารถขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

การทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายและธุรกิจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ซึ่งสามารถส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นได้

การเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการเทรดอย่างไร

การเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลกระทบอย่างมากต่อทั้งกิจกรรมการเทรดและการลงทุน

อารมณ์ของตลาด

การเติบโตทางเศรษฐกิจมักจะนำไปสู่อารมณ์ของตลาดในเชิงบวก เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว นักลงทุนมักจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตของบริษัทและอุตสาหกรรม การมองในแง่ดีนี้สามารถผลักดันราคาหุ้นและเพิ่มกิจกรรมการเทรดได้

รายได้ของบริษัท

การเติบโตทางเศรษฐกิจมักส่งผลให้บริษัทมีรายได้สูงขึ้น เมื่อธุรกิจเติบโตและการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น บริษัทต่างๆ มักจะสร้างผลกำไรที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถดึงดูดนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางมักปรับอัตราดอกเบี้ยตามการพัฒนาเศรษฐกิจ ในช่วงที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองดี ธนาคารกลางอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจที่เติบโตร้อนแรงเกินไปและควบคุมอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการเทรดและการลงทุน โดยส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืม การประเมินมูลค่าบริษัท และความน่าดึงดูดของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์

การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน โลหะ และสินค้าเกษตรจึงอาจสูงขึ้น นักลงทุนสามารถเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ได้โดยตรงหรือลงทุนในบริษัทที่ผลิตหรือบริษัทที่ใช้สินค้าโภคภัณฑ์ในการดำเนินงานของตน

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความแตกต่างในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นักลงทุนสามารถปรับตำแหน่งสกุลเงินของตนตามความคาดหวังของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กันและนโยบายของธนาคารกลาง ความเจริญทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในประเทศหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกประเทศหนึ่งอาจนำไปสู่การแข็งค่าของค่าเงิน และส่งผลกระทบต่อกระแสการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ ในช่วงที่เศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างแข็งขัน นักลงทุนอาจเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะหลีกหนีความเสี่ยงที่มากขึ้น และอาจแสวงหาการลงทุนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

โดยรวมแล้ว การเติบโตทางเศรษฐกิจทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนพื้นฐานในการตัดสินใจเทรดและการลงทุน ซึ่งมีอิทธิพลต่อราคาสินทรัพย์ อารมณ์ของตลาด และพฤติกรรมของนักลงทุน

บทสรุป

การเติบโตทางเศรษฐกิจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การเทรดและการลงทุน ตั้งแต่การขับเคลื่อนอารมณ์ของตลาดไปจนถึงการมีอิทธิพลต่อการหมุนเวียนของภาคธุรกิจและอัตราดอกเบี้ย วิถีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการตัดสินใจของนักลงทุน การทำความเข้าใจว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสินทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการกับความซับซ้อนในการเทรดและการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ในภูมิทัศน์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที