หลักทรัพย์: ประเภทและลักษณะ

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
หลักทรัพย์: ประเภทและลักษณะ

หลักทรัพย์คือสินทรัพย์ทางการเงินที่สามารถมีได้หลายประเภท: ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ หรือหลักทรัพย์แบบผสม หลักทรัพย์สามารถแสดงถึงความเป็นเจ้าของ หนี้ หรือสิทธิ์ในสินทรัพย์หรือนิติบุคคลอ้างอิงได้ หลักทรัพย์ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอำนาจศาลและลักษณะของหลักทรัพย์

หลักทรัพย์เหล่านี้ทำงานอย่างไร

การเทรดหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาเหล่านี้ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดที่ไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ และระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์

การเทรดหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงแต่ก็ให้ผลตอบแทนเช่นกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และความรู้ทางการตลาดของเทรดเดอร์

หลักทรัพย์อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นธรรมและการคุ้มครองนักลงทุน ในสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission หรือ SEC) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์หลัก

หุ้น

หลักทรัพย์เหล่านี้เป็นหลักทรัพย์ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับประโยชน์จากเงินปันผลและกำไรจากการลงทุน แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนและสัดส่วนลดลงเช่นกัน หุ้น สามารถเทรดในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่ไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ได้

พันธบัตร

ตราสารหนี้เหล่านี้เป็นตราสารหนี้ที่ให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ยืม เช่น บริษัทหรือรัฐบาล ผู้ถือหุ้นกู้สามารถรับดอกเบี้ยเป็นงวดและเงินต้นเมื่อครบกำหนด แต่ยังเผชิญกับความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้และความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้สามารถจำแนกตามผู้ออก อายุ คูปอง ความน่าเชื่อถือ และคุณสมบัติอื่นๆ

Option

หลักทรัพย์เหล่านี้เป็นหลักทรัพย์อนุพันธ์ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาและเวลาที่กำหนด Option สามารถใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยง การเก็งกำไร หรือสร้างรายได้ Option สามารถเทรดได้ในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่ไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์

ฟิวเจอร์ส

หลักทรัพย์อนุพันธ์เหล่านี้เป็นหลักทรัพย์อนุพันธ์ที่บังคับให้ผู้ซื้อและผู้ขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อ้างอิงในราคาและเวลาที่กำหนดในอนาคต Futures สามารถใช้ในการป้องกันความเสี่ยง การเก็งกำไร หรือการเก็งกำไรได้ Futures เป็นสัญญามาตรฐานที่มีการเทรดในตลาดหุ้น

หลักทรัพย์มีความสำคัญในโลกการเงินเนื่องจากเป็นรูปแบบการลงทุนที่พบบ่อยที่สุด ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถระดมทุนจากสาธารณะได้และเป็นที่ต้องการของบุคคลเพื่อการออมเพื่อการเกษียณอายุ

ติดตามเราได้ที่ Telegram, Instagram, และ Facebook เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจาก Headway ทันที