Log masuk

Apakah Kecairan?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Apakah Kecairan?

Kecairan merujuk kepada kemudahan dan kecekapan sesuatu aset boleh ditukar kepada tunai tanpa menjejaskan harga pasarannya. Aset berkecairan tinggi boleh ditukar dengan cepat dan mudah kepada tunai, manakala aset yang kurang cair mungkin memakan lebih banyak masa dan menanggung kos yang lebih tinggi.

Apakah kecairan?

Kecairan pasaran dan kecairan perakaunan adalah dua ukuran utama kecairan. Kecairan pasaran merujuk kepada kemudahan membeli dan menjual aset dalam pasaran yang stabil dan telus manakala kecairan perakaunan mengukur jumlah tunai yang ada pada syarikat dan mengukur kesihatan kewangannya.

Dalam konteks syarikat, kecairan mengukur seberapa cepat asetnya boleh ditukar kepada tunai untuk memenuhi obligasi hutang jangka pendek. Syarikat yang menghargai kefleksibelan jangka pendek lebih suka memegang aset cair.

Kecairan memainkan peranan penting dalam kewangan dan pelaburan. Semakin cair aset, semakin mudah untuk menukar kepada tunai, manakala aset kurang cair mengambil lebih banyak masa dan usaha untuk ditukarkan kepada tunai.

Tunai ialah aset yang paling cair, manakala aset ketara seperti harta tanah, seni halus dan barang koleksi bersifat kurang cair. Aset kewangan yang berbeza, daripada ekuiti kepada unit perkongsian, jatuh pada titik yang berbeza-beza pada spektrum kecairan.

Mengapakah kecairan penting?

Kecairan pelaburan tertentu amat penting kerana ini menunjukkan tahap penawaran dan permintaan sekuriti atau aset tersebut dan seberapa cepat instrumen ini boleh dijual secara tunai apabila diperlukan. Syarikat yang mempunyai tahap tunai dan aset yang lebih tinggi yang boleh ditukar dengan mudah kepada tunai menandakan kedudukan kewangan yang kukuh, disebabkan mampu memenuhi hutang dan perbelanjaan mereka dan, oleh itu, merupakan pelaburan yang lebih baik.

Syarikat dan individu perlu mempunyai dana yang sedia ada untuk memenuhi obligasi kewangan jangka pendek mereka. Jika syarikat atau individu kekurangan aset cair yang mencukupi untuk menampung obligasi hutang jangka pendek, mereka mungkin akan menghadapi krisis kecairan, yang boleh menyebabkan muflis. Mempunyai lebih banyak simpanan memudahkan individu untuk membayar hutang mereka seperti gadai janji, pinjaman kereta atau bil kad kredit.

Dalam pasaran kewangan, kecairan amat penting kerana faktor ini memastikan dagangan dan pesanan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya. Jika sekuriti tertentu tidak mempunyai kecairan, pasaran tidak boleh melaksanakan dagangan, pemegang sekuriti tidak boleh menjual aset mereka dan pihak yang berminat untuk melabur dalam sekuriti tidak boleh membeli aset tersebut.

Kesimpulannya, kecairan adalah konsep asas dalam kewangan dan pelaburan. Adalah penting untuk memenuhi obligasi kewangan, mengurus risiko, beroperasi dalam pasaran kewangan dan merancang untuk masa hadapan.

Ikuti kami di Telegram, Instagram dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway serta-merta.